Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

eRozrys w firmie FHUP ABLER Sp. z o.o.

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP

 

  1. System internetowy do składania zamówień przez internet - eRozrys, który działa pod adresem internetowym erozrys.abler.pl (zwany dalej eRozrys), jest własnością FHUP Abler Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzkiej 177A, zwanej dalej Abler.

  2. Administratorem danych jest FHUP Abler Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 177A.

  3. Regulamin określa zasady użytkowania systemu eRozrys.

 

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

 

  1. System internetowy do składania zamówień eRozrys, służy do dokonywania zlecania i zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt drewnopochodnych wraz z materiałami podlegającymi obróbce.

  2. Warunkiem korzystania z systemu oraz realizacji składanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zatwierdzonego przez pracowników właściwego oddziału firmy Abler.

  3. Złożenie zlecenia jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.

  4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zlecenia wprowadzane za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją.

  5. Klient odpowiada za wprowadzone parametry i dane zlecenia, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (okleina) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilości formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania. Firma Abler nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych przez Klienta danych i parametrów w obsłudze zlecenia.

  6. Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby zmian w zleceniu do momentu wysłania zamówienia do realizacji do firmy Abler. Wyliczenia wykonywane w systemie internetowym eRozrys służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę cięcia i okleinowania płyt meblowych w firmie Abler.

  7. Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys.

  8. W przypadku wykonywania wyliczeń i wprowadzania danych do systemu eRozrys, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży w firmie Abler, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.

  9. Przyjęcie przez system internetowy eRozrys każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie złożenia zamówienia przez Klienta na wykonanie usługi poprzez system eRozrys w firmie Abler.

  10. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu wysyłki do firmy Abler do realizacji.

  11. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys i akceptuje jego postanowienia.

  12. Firma Abler zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia i nie dokonywania potwierdzeń wadliwie złożonego zamówienia.

  13. Firma Abler do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

  14. Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt drewnopochodnych oraz oklein oferowanych w systemie internetowym eRozrys. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.

 1. WARUNKI ZAPŁATY, ODBIÓRU I DOSTAWY TOWARÓW
   

  1. Zlecenie złożone do realizacji w systemie eRozrys będzie realizowane po całkowitej zapłacie za zleconą usługę wraz potrzebnymi materiałami. Klient po dokonaniu wysyłki zamówienia w systemie eRozrys otrzyma zwrotnie elektroniczny obraz faktury VAT (która nie jest dokumentem księgowym) na całą wartość zleconej usługi wraz z materiałami potrzebnymi do wykonania zlecenia. Zapłata może być zrealizowana poprzez przelew bankowy na podane na fakturze konto bankowe (prosimy podawać w tytule zapłaty pełny numer faktury VAT) lub wpłatę w kasie oddziału realizującego dane zlecenie (kasy przyjmują płatności gotówkowe jak i kartami płatniczymi). Klienci, którzy mają ustalone indywidualne warunki handlowe (np. limit kredytowy udzielony przez firmę Abler) mogą złożyć zamówienia na usługę poprzez system eRozrys bez zapłaty z góry za usługę, ale pod warunkiem, że mają uregulowane wszystkie zaległości wobec firmy Abler oraz że całkowita wartość złożonego zamówienia wraz z nieuregulowanymi zobowiązaniami wobec firmy Abler będzie mieściła się w ramach udzielonego limitu kredytowego. W takim przypadku Klient przy składaniu zamówienia musi zaznaczyć chęć korzystania z limitu kredytowego. Po zrealizowaniu zamówienia i całkowitej zapłacie Klient otrzyma fakturę VAT w formie papierowej podpisaną przez pracownika firmy Abler.

  2. Czas realizacji zlecenia zależy od aktualnej liczby zleceń w poszczególnych oddziałach. Firma Abler dołoży wszelkich starań aby czas realizacji zlecenia nie był dłuższy niż 7 dni roboczych.

  3. Odbiór zamówionego towaru odbywa się w oddziale w którym zostało złożone zamówienie.

  4. Istnieje możliwość zorganizowania odpłatnej dostawy wykonanego zlecenia na podany adres transportem firmy Abler. W celu ustalenia możliwości i kosztów takiego transportu należy kontaktować się z pracownikami działu sprzedaży poszczególnych oddziałów.

  5. W momencie odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (np. obicia, zarysowania) oraz braki ilościowe po odbiorze z firmy Abler nie będą uwzględniane.

 

 1. OCHRONA DANYCH

 

  1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez firmę FHUP Abler Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 177A (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

  2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

  3. Dane osobowe Klientów chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

  4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator systemu internetowego eRozrys.

  5. Każdy Klient, który wypełnił formularz rejestracyjny oraz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora biuro@abler.pl.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   

  1. Firma Abler zastrzega sobie prawo do:

  1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys w ciągu dnia,

  2. wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys,

  3. wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys,

  4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaż,

  5. wyłączenia czasowego (przerwy konserwacyjne) lub całkowitego systemu eRozrys bez podawania przyczyny.

  1. Firma Abler zastrzega sobie możliwość poprawiania błędów w opisie produktów.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

  3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.

  4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej między firmą Abler a Klientem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Abler.